Privacy Statement

Algemeen

TV Woubrugge respecteert de privacy van haar leden en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u hebt.

Hieronder tref u een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit privacy statement staan.

 •  Welke gegevens worden door TV Woubrugge verwerkt?
 •  Doel van de verwerking
 •  Verstrekking aan derden
 •  Bewaartermijn
 •  Beveiliging
 •  Uw rechten
 •  Wijzigingen in dit privacy statement

Welke gegevens worden door TV Woubrugge verwerkt?
Wij verwerken gegevens indien u:

 • Lid wordt bij TV Woubrugge. Het gaat dan om de volgende gegevens: initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, speelsterkte, bondsnummer, pasfoto en overige gegevens die door u worden verstrekt en betaalgegevens.
 • Binnen TV Woubrugge als bestuurder of vrijwilliger actief bent of bent geweest. Het gaat dan om de volgende gegevens: functietitel en termijn/periode waarin de functie is uitgeoefend;
 • Benoemd bent tot erelid door TV Woubrugge. Het gaat dan om de volgende gegevens: initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum;
 • Oud lid bent en wil worden uitgenodigd voor clubevenementen;
 • Donateurs. Het gaat dan om de volgende gegevens: initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum;
 • Vermeld wordt in de nieuwsbrief van TV Woubrugge wegens bijzondere verdiensten. Het gaat dan om de volgende gegevens: Voor- en achternaam in combinatie met de verdiensten;
 • Zich inschrijft voor competitie(s). Het gaat dan om de volgende gegevens: Voor- en achternaam in combinatie met teamnummer en uitslagen;
 • Zich aanmeldt voor nieuwsbrieven. Het gaat dan om de gegevens die u zelf hebt doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

  • De administratie welke uitsluitend is gericht op het intern functioneren van het verenigingsgebeuren;
  • Het organiseren van bijeenkomsten;
  • Het aanbieden van tennisactiviteiten zoals wedstrijden en tennislessen;
  • Het versturen van de nieuwsbrief en servicegerichte informatie om onze leden te informeren, te interesseren en te betrekken;
  • Voor donaties. Met bestaande donateurs hebben wij een factuurrelatie. De donateursgegevens worden bewaard voor toekomstige lustra of voor herkenning bij eventueel herintreden, waardoor de donateur niet opnieuw inschrijfgeld hoeft te betalen.
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Wij gaan selectief en integer om met het gebruik van foto's en video's in publicaties achteraf, van onze tennisactiviteiten. 

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zal TV Woubrugge die eisen uiteraard volgen.

Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door de TV Woubrugge opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die voor onze vereniging een gerichte service aanbieden.

De vereniging maakt voor haar ledenadministratie, boekhouding, website en e-mailhosting gebruik van de applicatie van een derde partij, AllUnited. Om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen hebben wij met AllUnited een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Voor de organisatie van toernooien maakt de vereniging gebruik van Toernooiplanner en toernooi.nl, producten van Visual Reality. Met Visual Reality hebben wij daarom ook een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Uitzondering hierop is de KNLTB, aan wie wij wel gegevens verstrekken zonder daarvoor een overeenkomst te moeten afsluiten. De KNLTB heeft namelijk een eigen verantwoordelijkheid om zich te houden aan de AVG voor haar ledenbestand.

TV Woubrugge werkt samen met tennisschool I'm Tennis, maar delen geen data met elkaar. I'm Tennis heeft namelijk een eigen verantwoordelijkheid om zich te houden aan de AVG voor haar ledenbestand.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. TV Woubrugge bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. TV Woubrugge treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw rechten
Als u vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan AVG@TVWoubrugge.nl. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet in het Huishoudelijk Reglement genoemde overeengekomen verplichtingen) dan kunt u zich vanuit die betreffende uiting afmelden.

Informatie over het privacy statement van TV Woubrugge
Voor alle andere vragen die u mocht hebben over het privacy statement van TV Woubrugge, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar AVG@TVWoubrugge.nl.

Wijzigingen in dit privacy statement
Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door  TV Woubrugge. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Privacy Statement - bezoek website
Algemeen
Teneinde de TV Woubrugge website en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat TV Woubrugge in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. TV Woubrugge respecteert de privacy van zijn gebruikers en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u hebt.

Welke gegevens worden door TV Woubrugge verwerkt? 
De gegevens die door TV Woubrugge worden verwerkt bestaan uit twee categorieën: Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals e-mail, etcetera) als ook gegevens die in verband staan met de door uw gestelde vraag. Anderzijds zijn dit de zogenaamde "verkeersgegevens" van de bezoeker van de site. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op de website .

Wat doet TV Woubrugge met uw gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is: 
- Het administratief verwerken van uw inschrijving(en).  
- Het kunnen verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbrief (uitsluitend met uw instemming). 

De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt. TV Woubrugge bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. 

Beveiliging
TV Woubrugge heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Uw rechten 
Indien u vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan 
AVG@TVWoubrugge.nl. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief dan kunt u altijd vanuit die betreffende uiting afmelden. Onder Account/Persoonlijke gegevens op de homepage kunt u zelf uw gegevens aanpassen. 

Informatie over het privacy beleid van TV Woubrugge
Voor alle andere vragen die u mocht hebben over het privacy beleid van TV Woubrugge, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar 
AVG@TVWoubrugge.nl.